Regulamin

Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego www.ranking.walbrzych.pl jest ATS S.C. z siedzibą w Wałbrzych, 58-316 przy ul. Basztowa 25/6, zarejestrowaną w Wałbrzych, Polska pod numerem 2022, NIP: 886-27-62-396, zwaną dalej ATS S.C..

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ranking.walbrzych.pl, zakres odpowiedzialności ATS S.C. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Przed dodaniem firmy do bazy bądź dodaniem oceny firmy należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Dodając ocenę lub firmę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:

Podmiot - firma, lub osoba prowadząca działalność,
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
Administrator - właściciel serwisu internetowego www.ranking.walbrzych.pl,
Reklama - rodzaj promocji towaru lub usługi konkretnego Podmiotu,
Reklamodawca - Podmiot zlecający opublikowanie Reklamy,
Regulamin - dokument określający zasady korzystania z Serwisu www.ranking.walbrzych.pl,
Ocena - forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie www.ranking.walbrzych.pl, za pomocą której Użytkownik dzieli się z innymi Użytkownikami swoimi doświadczeniami ze współpracy z Ocenianym Podmiotem.

§ 1 Odpowiedzialność właściciela serwisu
 1. Treści i Oceny znajdujące w Serwisie www.ranking.walbrzych.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.
 2. Każdy Użytkownik umieszczając swoją Ocenę w Serwisie www.ranking.walbrzych.pl akceptuje ryzyko, również finansowe, wynikające z zamieszczonej przez siebie Oceny oraz oświadcza, że przyjął do wiadomości, że Serwis www.ranking.walbrzych.pl nie jest stroną w konflikcie pomiędzy Użytkownikiem a ocenianym Podmiotem.
 3. Pełną odpowiedzialność za swoje Opinie ponosi Użytkownik.
 4. Administrator nie jest i nie będzie stroną ani pośrednikiem w ewentualnym konflikcie między Podmiotem a Użytkownikiem.
§ 2 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu www.ranking.walbrzych.pl
 1. Portal www.ranking.walbrzych.pl umożliwia Użytkownikom zamieszczanie ocen Podmiotów w kategoriach:
  • JAKOŚĆ WYKONYWANEJ USŁUGI / PRODUKTU,
  • CENA,
  • CZY POLECIŁBYM TĄ FIRMĘ?,
  • POZIOM OBSŁUGI KLIENTA
  w skali od 1 do 5 przy czym 1 oznacza bardzo źle a 5 bardzo dobrze.
 2. Aby Oceny były wiarygodne, każdy Użytkownik musi potwierdzić swoją Ocenę. Potwierdzenie odbywa się poprzez podanie e-mail w momencie dodania Oceny. Następnie na wskazany e-mail zostaje automatycznie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym. Po zatwierdzeniu Oceny adres e-mail na który został wysłany link, jest blokowany na 30 dni.
 3. Podstawę prawną do zamieszczania przez Użytkowników Ocen w Serwisie www.ranking.walbrzych.pl jest jest przepis art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 4. Podmiot może być dodawany do Serwisu www.ranking.walbrzych.pl przez każdego Użytkownika. Administrator serwisu po otrzymaniu takiego wpisu ma 24 godziny na potwierdzenie i dodanie Podmiotu do bazy.
 5. Potwierdzenie wpisu i wyświetlanie go na stronach niniejszego Serwisu, może zostać zaniechane w przypadku stwierdzenia, że dany Podmiotu istnieje już w bazie Serwisu www.ranking.walbrzych.pl lub podane dane są błędne.
§ 3 Polityka prywatności
 1. Administrator www.ranking.walbrzych.pl kieruje się bezpieczeństwem i dobrem Użytkowników i Podmiotów w związku z powyższym nie sprzedaje i nie przekazuje zgromadzonych danych poza przypadkami:
  • na wyraźne życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Serwis publikuje Oceny anonimowo.
 3. Serwis www.ranking.walbrzych.pl nie służy do wymiany informacji niejawnych.
 4. Administrator www.ranking.walbrzych.pl zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami), a także do używania ich wyłącznie dla celów związanych z poprawnym funkcjonowaniem Serwisu.
§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Działania, które mogą doprowadzić do zawyżania lub zaniżenia Ocen określonego Podmiotu w Serwisie www.ranking.walbrzych.pl są niedozwolone.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczenia w serwisie rzetelnej Oceny adekwatnej do jego własnych doświadczeń związanych z Podmiotem, którego Ocena dotyczy.
 3. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób kopiować i zmieniać danych znajdujących się w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu www.ranking.walbrzych.pl możliwe jest jedynie przy użyciu przeglądarki internetowej.
 5. Bez zgody Serwisu zabronione jest wykorzystywanie programów które automatycznie pobierają zawartość Serwisu.
 6. Administrator Serwisu www.ranking.walbrzych.pl w każdej chwili może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownikowi z tego powodu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
§ 5 Zasady zamieszczania reklamy
 1. Zamieszczenie reklamy na portalu www.ranking.walbrzych.pl jest odpłatne, cennik reklamy jest dostępny pod adresem: .
 2. Kwoty podane w cenniku są kwotami netto, nie zawierają podatku VAT.
 3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury przez ATS S.C.. Faktura wystawiona będzie w ciągu 3 dni od dnia umieszczenia Reklamy w Serwisie www.ranking.walbrzych.pl.
 4. Banery reklamowe są sprzedawane na określony czas.
 5. Banery reklamowe są wyświetlane w sposób ciągły nieprzemienny.
 6. Administrator Serwisu www.ranking.walbrzych.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, wyłączną odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca.
 7. Reklamodawca oświadcza, że zamieszczane Reklamy w Serwisie nie będą naruszały:
  • dobrych obyczajów,
  • obowiązującego prawa m.in przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktykach handlowych,
  • zasad współżycia społecznego,
  • praw osób trzecich m.in praw autorskich i pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe i praw osobistych (prawa do wizerunku).
 8. Administrator Serwisu www.ranking.walbrzych.pl - w każdej chwili - ma prawo odmówić publikacji reklamy w przypadku gdy:
  • przez zamieszczenie reklamy naruszone zostały interesy właściciela Serwisu www.ranking.walbrzych.pl,
  • następują opóźnienia w dokonaniu zapłaty za reklamę umieszczone w Serwisie www.ranking.walbrzych.pl,
  • naruszają postanowienia § 5 punkt 6.
 9. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić Administratorowi Serwisu wszelką szkodę, wynikającą ze skierowaniem przeciwko Administratorowi Serwisu roszczeń z tytułów określonych $ 5 punkt 6.
 10. Administrator nie jest i nie będzie stroną ani pośrednikiem w ewentualnym konflikcie między Podmiotem a osobą posiadającą prawa autorskie.
§ 6 Postanowienia końcowe

Serwis www.ranking.walbrzych.pl nie gwarantuje zgodności zamieszonych w nim danych i zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie pod adresem: www.ranking.walbrzych.pl w zakładce REGULAMIN.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015.03.20.
Copyright © 2004 - 2017 by ATS S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.